اگر سرچشمه زاینده باشی ××××× سنا گوی تو باشد هرگیاهی
نوشته های پیشین
فروردین 1391
اسفند 1390